ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

Image

โคงงานคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการออกแบบ เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการออกแบบ การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์  โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา สามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โดยผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

Image

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสร้างฮาร์ดแวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะสามารถช่วยงานในด้านต่างๆ ได้

Image

3. โครงงานทดลองทฤษฏี เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจำลองสถานณการณ์ที่ไม่สามารถทดลองได้จริง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Image

4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาศึกษาระบบการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งนชีวิตประจำวัน

Image5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์(พัฒนาเกมส์) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s