แบบฝึกหัด เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

1. องค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

4.องค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงานมีอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ คืออะไร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s